Nabór na stanowisko pracy: Referent ds. monitoringu i ewaluacji

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. monitoringu i ewaluacji.

Termin składania ofert: do 11 czerwca 2018r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

Procedura naboru

Po upływie terminu składania ofert Zarząd Stowarzyszenia dokona wstępnej selekcji, w wyniku której odrzucone zostaną oferty, które wpłynęły po terminie, nie zostały złożone w formie pisemnej oraz niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

Listę nie więcej niż 5 kandydatów, wybranych przez Zarząd na podstawie prawidłowo złożonych ofert, uszeregowanych wg stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Zarząd zamieści na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania.

Kandydaci znajdujący się na tej liście zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Zarząd może postanowić o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę, predyspozycje i umiejętności kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Szczegółowe zasady prowadzenia naboru na stanowisko pracy zostały określone w Regulaminie naboru pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr 14/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. (do wglądu w biurze LGD).

 

Ogłoszenie o naborze

Przeczytaj także