Informacja w sprawie braku zgłoszenia przez inny pomiot niż LGD zamiaru realizacji operacji własnej

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" informuje:

W dniu 13 sierpnia 2018 roku na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl LGD zamieściło dwa komunikaty o zamiarze realizacji operacji własnej z zakresu przedsięwzięcia 2.2.1 Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach zwiazanych ze specyfiką obszaru oraz 3.1.2 Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 13 sierpnia 2018 r. – 17 września 2018 r. w terminie określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji żadnej z dwóch operacji własnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD opracuje obecnie wnioski dla dwóch operacji we wskazanym zakresie i po wyborze operacji przez Radę LGD i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpi do ich realizacji.

Przeczytaj także