Spotkanie informacyjne dla poddziałania 9.1.4 i 9.2.4

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku oraz Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego i Urząd Miejski w Rybniku zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Lokalne Strategie Rozwoju wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy UE na rzecz:

- rozwoju usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi /z niepełnosprawnością świadczonych w miejscu ich zamieszkania, zwiększające ich mobilność, autonomię i bezpieczeństwo;

- wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej;

- rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego (mieszkań chronionych, treningowych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych);

- aktywnej integracji i rozwoju potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych poprzez samopomoc, wolontariat, działania prozatrudnieniowe i edukacje.

 

Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje jak skutecznie pozyskać finansowanie w ramach konkursów: 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.4 Rozwój usług społecznych - Wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie. Omówimy przykładowy wniosek wraz z możliwymi do finansowania działaniami i budżetem. Pokażemy jak uniknąć najczęstszych błędów oraz pokażemy dobrą praktykę w realizacji podobnych działań.  Spotkanie poprowadzą pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs.

Termin: 09.10.2018 r.

Godz. spotkania:  10.00-13.00

Miejsce: ul. B. Chrobrego 2 - Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro)

Tematyka spotkania:

  •     Omówienie dokumentacji konkursowej Poddziałania 9.1.4 i Poddziałania 9.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
  •     Na jakie przedsięwzięcia można otrzymać dofinansowanie?
  •     Jak przygotować dobry wniosek?
  •     Omówienie przykładowego wniosku, w tym: typy wsparcia/budżet zadaniowy/grupa docelowa/wskaźniki
  •     Najczęstsze błędy we wnioskach
  •     Dobra praktyka – realizacja działań w praktyce

 

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpirybnik@oddzial.fgsa.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt pod nr tel. 32/ 423 70 32

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu tel. 32/423 70 32.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Przeczytaj także