Informacja

Informujemy, że w związku z osiągniętym poziomem wskaźników w ramach przedsięwzięć:

- P.2.1.1.  Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

- P.3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych;

- P.3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu już istniejących;

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” nie ogłosi już naborów w drugim półroczu 2018r.

Informujemy również, że analiza poziomu wskaźników zostanie dokonana na najbliższym warsztacie analityczno-refleksyjnym w styczniu 2019r.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaktualizowana zostanie podczas Walnego Zebrania Członków, czego konsekwencją będzie aktualizacja harmonogramu naboru wniosków.

Przeczytaj także