Spotkanie informacyjne dla poddziałania 9.1.4 i 9.2.4

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku oraz Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego i Urząd Miejski w Rybniku zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Lokalne Strategie Rozwoju wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy UE na rzecz:

- rozwoju usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi /z niepełnosprawnością świadczonych w miejscu ich zamieszkania, zwiększające ich mobilność, autonomię i bezpieczeństwo;

- wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej;

- rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego (mieszkań chronionych, treningowych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych);

- aktywnej integracji i rozwoju potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych poprzez samopomoc, wolontariat, działania prozatrudnieniowe i edukacje.

Dowiedz się więcej

Podsumowanie naborów 06/2018 oraz 07/2018

W dniu 21 września 2018r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 06/2018 oraz 07/2018.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 06/2018 z zakresu tematycznego: P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej wpłynął 1 wniosek.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 07/2018 z zakresu tematycznego: P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęło 7 wniosków.

Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 24 września 2018 r. w Ustroniu odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 01/2018/OW, 02/2018/OW na operacje własne i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Informacja w sprawie braku zgłoszenia przez inny pomiot niż LGD zamiaru realizacji operacji własnej

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" informuje:

Dowiedz się więcej

Bezpłatne szkolenie ,,Pracownik administracyjno-biurowy"!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska" współfinansowanym ze środków UE, w ramach którego dla kobiet zorganizowane jest bezpłatne szkolenie na pracownika administracyjno-biurowego. Szkolenia poprzedzają udział w stażu. W ramach projektu uczestnicy mają również możliwość BEZPŁATNEGO skorzystania z usługi doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Po szkoleniu dla uczestników zapewnione będą 3-miesięczne płatne staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej