Ogłoszenie naboru 03/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2017

w ramach poddziałania 19.2 ,„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków:   od 15 do 28 września 2017r.

Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej

Odpowiadający:

  • §2 ust.2 pkt.1 lit. a) Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
    na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.) Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” (dalej ,„LSR”) przez:

Cel ogólny nr 1: Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców.

Cel szczegółowy nr: 1.1 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców.

Przedsięwzięcie nr: 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Forma wsparcia: Ryczałt  ( zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.)

Kwota wsparcia: 55 000,00 zł

Poziom wsparcia: 100%

 

Limit środków dostępnych w naborze:  1 100 000,00 zł

 

Pełna treść ogłoszenia 03/2017

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 03/2017 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 03/2017 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 03/2017 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Załącznik nr 4 do ogłoszenia 03/2017 - Oświadczenie grupy defaworyzowane

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Dodatkowe załączniki:

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku