Poszukujemy stażysty do biura LGD

Szukamy osoby do pracy biurowej w Stowarzyszeniu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska". Staż z PUP Lubliniec.

 

Nazwa stanowiska: Pracowników biurowy

 

Wymagania ogólne (niezbędne):

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania PUP Lubliniec:

 1. Osoba poniżej 25 roku życia.
 2. Status bezrobotnego krótszy niż 4 miesiące.

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office i Internetu.
 3. Wysoka samodyscyplina i umiejętność organizacji własnej pracy.
 4. Zmysł organizacyjny, inicjatywa, kreatywność.

 

Inne oczekiwania:

 1. Własny samochód.
 2. Gotowość do pracy w terenie.

 

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie pism, sprawozdań i informacji dotyczących realizacji zadań LGD.
 2. Gromadzenie dokumentacji merytorycznej z realizowanych przedsięwzięć.
 3. Sprawozdawczość merytoryczna z realizowanych przedsięwzięć.
 4. Wykonywanie zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją, zgodnie z założeniami procedury monitoringu i ewaluacji.
 5. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z procesem monitoringu i ewaluacji,
  w tym formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR.
 6. Prowadzenie rejestrów dokumentacji niezbędnych w celu realizacji założeń procedury monitoringu i ewaluacji.
 7. Sporządzanie okresowych sprawozdań z monitoringu wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD, w tym składanego Zarządowi Województwa do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR za rok poprzedni
 8. Samodzielne prowadzenie sekretariatu z uwzględnieniem następujących zadań:
  • przepisywanie na komputerze wszelkiej korespondencji i sprawozdań zleconych przez szefa;
  • opracowanie korespondencji w zakresie administracyjno-gospodarczym,
  • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty;
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
  • prowadzenie rejestrów zgodnie z regulaminami obowiązującymi w Stowarzyszeniu;
  • przygotowywanie zebrań i konferencji;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z partneramiLGD.
 9. Obsługa Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Przygotowywanie materiałów na spotkania Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu i Rady Stowarzyszenia.
 11. Współpraca z mediami – w tym organizowanie konferencji prasowych.
 12. Prowadzenie promocji Stowarzyszenia
 13. Redagowanie notatek prasowych.
 14. Redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia oraz fanpage`a Stowarzyszenia.
 15. Dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz informacyjnych.
 16. Stała współpraca z koordynatorami LGD.
 17. Organizacja stoisk promocyjnych LGD.
 18. Organizacja wyjazdów LGD na targi.
 19. Obsługa logistyczna wizyt studyjnych przyjeżdżających do LGD.
 20. Budowanie bazy fotograficznej obszaru LGD (m.in. fauna, flora, zabytki, miejsca, imprezy), przydatnej do wykorzystywania w działaniach promocyjnych LGD.
 21. Współpraca z rękodzielnikami, gastronomią i obiektami noclegowymi w zakresie gromadzenia i aktualizacji danych kontaktowych – tworzenie bazy danych.
 22. Współpraca organizacyjna z koordynatorami innych projektów, dofinansowanych z innych funduszy europejskich.
 23. Ustalanie szczegółów procesu organizacyjnego przedsięwzięcia i przedstawianie konkretnego planu przedsięwzięcia do akceptacji kierownika biura (merytoryka i planowany budżet).
 24. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności LGD.
 25. Współpraca przy powstających publikacjach w ramach działań LGD.
 26. Przekazywanie informacji o ogłaszanych konkursach do podmiotów z terenu LGD
 27. Docieranie z informacjami o LGD do nowych podmiotów z terenu LGD
 28. Przygotowywanie umów pod zadania wynikające z zakresu obowiązków.
 29. Branie udziału w szkoleniach i konferencjach wynikających z zakresu obowiązków.
 30. Inne zadanie powierzone przez kierownika biura bądź Zarząd.

 

Warunki pracy:

 

 1. Wymiar czasu pracy – pełny etat
 2. Miejsce pracy: Biuro LGD – Koszęcin ul. Leśna 2, obszar LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
 3. Przewidywane zatrudnienie: staż organizowany przez PUP Lubliniec; planowany termin rozpoczęcia pracy 02 listopada 2016r.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
 2. List motywacyjny, zawierający także aktualny adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań ogólnych.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.


List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)”

 

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w Biurze LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” ul. Leśna 2, 42-286 Koszęcin (w godzinach pracy biura).

 

Przeczytaj także