Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska"
Status prawny: Stowarzyszenie działające na mocy:

  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104)ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U nr 64, poz. 427),
  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz statutu.

Data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 29 października 2014r.
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, numer KRS 0000529355

KRS Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"