Ogłoszenie naboru 03/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2016

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków:   od 16 do 30 listopada 2016r.

Zakres tematyczny: Aktywizacja społeczności lokalnej

odpowiadający

  • § 2 ust.1 pkt.1Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.)wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (dalej „LSR”)  przez:

Cel ogólny nr 3: Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa. Cel szczegółowy nr 3.1: Aktywizacja społeczności lokalnej, przedsięwzięcie 3.1.1 Organizacja szkoleń lub innych przedsięwzięć

o charakterze edukacyjnym podnoszącym kompetencje mieszkańców lub rozwijającym ich świadomość.

Forma wsparcia: refundacja

a) do 70% kosztów kwalifikowalnych –w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

b) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

b) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów

Limit środków dostępnych w naborze:  80 000,00 zł

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 03/2016 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 03/2016 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 03/2016 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 Dodatkowe załączniki:

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku