Podsumowanie naborów 01/2018, 02/2018, 03/2018

W dniu 22 stycznia 2018 r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2018, 02/2018 i 03/2018.

W ramach naboru 01/2018 z zakresu tematycznego: Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęło 20 wniosków.

W ramach naboru 02/2018 z zakresu tematycznego: Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji wpłynął 1 wniosek.

W ramach naboru 03/2018 z zakresu tematycznego: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług wpłynęły 2 wnioski.

 

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR. W następnej kolejności, wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.