Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 01/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. 2.2.1 Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://lesnakrainalgd.pl/ nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

I. Zakres tematyczny


Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR


Cel Ogólny 2: Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne.
Cel szczegółowy 2.2 – Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług

Przedsięwzięcie 2.2.1 Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru.

 

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób poinformowanych o produktach lokalnych z obszaru LGD (osoby) - 1000

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych produktów lokalnych (szt) - 3

 

IV. Cel projektu

 

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba promowania obszaru działania LGD gmin członkowskich. W diagnozie społeczno-gospodarczej LSR wskazuję się na brak pełnego zagospodarowania i wykorzystania potencjału terenów turystycznie i przyrodniczo atrakcyjnych. Brak też rozpoznawalnej marki gmin członkowskich czy produktu turystycznego. Pomoc będzie przyznawana na operacje, które służą wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczą organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

 

V. Termin realizacji projektu


Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2019 r.

 

VI. Forma wsparcia:


Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

VII. Wysokość środków na realizację operacji:


50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

 

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji


Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” http://lesnakrainalgd.pl/. W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

 

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

  • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 13.08.2018 r. – 14.09.2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane
  • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.
  • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej