Ogłoszenie naboru 01/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o  powierzenie grantu na realizację projektu grantowego: 01/2020/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków:   od 3 do 17 stycznia 2020 r.

Zakres tematyczny: P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Odpowiadający:

  • § 2 ust.1 pkt. 1 lub 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm.) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych lub zachowanie dziedzictwa lokalnego.
     

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (dalej „LSR”) przez:

Cel ogólny nr 3: Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa.

Cel szczegółowy nr 3.1: Aktywizacja społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie nr 3.1.2: Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej.

 

Forma wsparcia: Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych z możliwością skorzystania z wyprzedzającego finansowania w wysokości 36,37%.

Intensywność wsparcia – do 100% w przypadku wszystkich podmiotów.

Termin realizacji zadania grantowego - do  30.11.2020 r.

 

Limit środków dostępnych w naborze: 255 000,00 zł

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 01/2020/G - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 01/2020/G - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 01/2020/G - Wniosek o Powierzene Grantu w ramach projektu grantowego wraz z Uzasadnieniem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Dodatkowe załączniki:

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku