RLKS po 2020 roku

21 lutego 2020 r. w biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Zarządu oraz część członków Rady LGD wraz z pracownikami Biura zastanawiali się nad przyszłością RLKS- czyli możliwością zarządzania środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w nowej perspektywnie 2021-2027.

W tej chwili w Polsce i Europie trwają dyskusje nad formułą RLKS w nowym okresie programowania. Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" podjęła dyskusję dotyczącą propozycji, które Stowarzyszenie mogłoby realizować w nadchodzącej perspektywie 2021-2027. Propozycje działań skupiły się wokół obszarów takich jak: edukacja przedszkolna i szkolna, rewitalizacja, odnawialne źródła energii, tworzenie nowych miejsc pracy, włączenie społeczne i redukcja ubóstwa, ochrona zabytków, ochrona przyrody, gospodarka wodno-ściekowa, aktywna integracja, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, infrastruktura usług społecznych, drogi lokalne.