Informacja w sprawie zgłoszenia przez inny pomiot niż LGD zamiaru realizacji operacji własnej

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" informuje:

W dniu 30 marca 2020 roku na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl LGD zamieściło komunikat o zamiarze realizacji operacji własnej z zakresu przedsięwzięcia 3.2.1 Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

We wskazanym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej okresie tj. 30.03.2020 r. – 30.04.2020 r. do LGD zgłosił się jeden podmiot z zamiarem realizacji operacji własnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD nie złoży zatem wniosku na realizację operacji własnej.