Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 01/2021/OW

  

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 01/2021/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizując Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj.3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalne  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie http://lesnakrainalgd.pl/ nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

I. Zakres tematyczny


Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), tj. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

 

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR


Cel Ogólny 3 - Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa.

Cel szczegółowy 3.1 – Aktywizacja społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie 3.1.2 - Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej 

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki

 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach w tym osoby z grup defaworyzowanych - 200

Wskaźnik produktu: Liczba operacji kulturalno-społecznych integrujących mieszkańców (szt.) - 1

 

IV. Cel projektu

 

Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba aktywizacji społeczności lokalnej z terenu LGD. W diagnozie społeczno-gospodarczej LSR wskazuję się na zróżnicowaną względem gmin aktywność społeczności lokalnej. Dużym problemem okazał się też napływ ludności z poza obszaru LGD i ich brak chęci do integracji z rdzennymi mieszkańcami, co może mieć również wpływ na ogólny brak aktywności społecznej mieszkańców obszaru LGD.  W realizacji celu zakłada się organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze kulturalno-społecznym integrujących mieszkańców. Integracja mieszkańców w ramach operacji kultywujących lokalną historię i tradycję przyczyni się do stopniowego zaniku wewnętrznych podziałów. Budowa integrowanego i wykształcanego społeczeństwa oraz aktywizacja mieszkańców  świadczy o zgodności z zapisanym w PROW 2014-2020 tj. zwiększeniem włączenia społecznego.

 

V. Termin realizacji projektu


Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2022 r.

 

VI. Forma wsparcia:


Refundacja poniesionych kosztów w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

VII. Wysokość środków na realizację operacji:


50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Całkowita wartość operacji obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.

 

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji


Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” http://lesnakrainalgd.pl/. W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.

 

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:

  • Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 31.12.2020 r. – 31.01.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji) lub drogą pocztową, w biurze Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
  • Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.
  • O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD, w przypadku drogi pocztowej o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Załącznik nr 1 do informacji o planowanej do realizacji operacji własnej.