Poprzyj naszą petycję dot. nowego okresu programowania!

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

Petycję w sprawie podniesienia budżetu przewidzianego na działanie LEADER z 5% do 10% w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej można podpisać w naszym Biurze LGD oraz w Urzędach Gmin (Ciasna, Herby, Koszęcin, Kochanowice, Pawonków, Krupski Młyn, Kalety, Tworóg, Miasteczko Śląskie, Wielowieś, Toszek, Zbrosławice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice)

Zachęcamy także do wzięcia udziału w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, wysyłając swój głos w tej sprawie na stronie internetowej klikając w link.

Lokalne Grupy Działania, jako instytucje z wieloletnim bagażem doświadczeń, skupiające swą aktywność wokół lokalnych społeczności, mogą pochwalić się konkretnymi efektami swojej pracy. W ramach PROW 2014-2020, dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania na obszarach wiejskich województwa śląskiego, według danych koniec grudnia 2020r.podjęto szereg działań o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, w efekcie czego powstało m.in.:

  •    1003 miejsca pracy
  •     491 nowych firm
  •     384 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Dodatkowo ponad 300 grantobiorców z obszaru działania 14 śląskich LGD, wśród były koła gospodyń wiejskich, parafie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, realizowało 463 zadania służących kultywowaniu tradycji, podnoszeniu świadomości społecznej, związanej między innymi z koniecznością ochrony środowiska, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, aktywizacją i integracją mieszkańców oraz wiele innych.

Podjęto także ogromna ilość pozostałych lokalnych inicjatyw własnych LGD, budujących kapitał społeczny poprzez aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich, wokół najważniejszych dziedzin życia.

Są to dane pokazujące, jak aktywność Lokalnych Grup Działania wpływa na rozwój obszarów wiejskich, na których funkcjonują.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone była kwota ok. 787 mln. €. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym. Jest to kwota zdecydowanie mniejsza od dotychczas dostępnej, co w znacznym stopniu ograniczy rolę Lokalnych Grup Działania, przy założeniu zwiększonych oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Tak znaczny spadek kwoty wsparcia będzie szczególnie negatywnie oddziaływał na miejsca pracy, ilość nowopowstających firm, ale także ograniczy możliwości rozwoju obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, czy też realizację innych działań wzmacniających więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujących dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierających koła gospodyń wiejskich, licznie rejestrowane w ostatenim czasie w ARiMR.

Warto zauważyć także, że projekt PS WPR w ramach działania LEADER przewiduje szerszy w stosunku do dotychczasowego katalog operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramch realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju.

Ponadto działanie LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

LEADER będzie także jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach niezwiązanych z rolnictwem.

Podsumowując, alokacja w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 10% budżetu przeznaczonego na II filar Wspólnej Polityki Rolnej pozwoli kontynuować działania LGD i wzmacniać z niesłabnącym zaangażowaniem siłę i potencjał obszarów wiejskich, które za sprawą środków w ramach działania LEADER, nabierają coraz większego znaczenia.