Informacja w sprawie braku zgłoszenia przez inny pomiot niż LGD zamiaru realizacji operacji własnych

 

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" informuje:

W dniu 30 grudnia 2020 roku na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl LGD zamieściło dwa komunikaty o zamiarze realizacji operacji własnej z zakresu przedsięwzięcia 3.1.2 Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

We wskazanym w komunikacie okresie tj. 30 grudnia 2020 r. – 29 stycznia 2021 r. w terminie określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnych 02/2020/OW oraz 03/2020/OW do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji żadnej z dwóch operacji własnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD opracuje obecnie wnioski dla dwóch operacji we wskazanym zakresie i po wyborze operacji przez Radę LGD i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpi do ich realizacji.