Nabór uczestników do projektu "Akademia promocji Leader-Ty"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” realizuje projekt  „Akademia promocji Leader - TY”. Partnerami projektu są: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poszukujemy uczestników projektu:

 • osób młodych ( 18-29 lat);
 • posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
 • zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i w rozwój obszarów wiejskich oraz w działalność społeczną lub biznesową;
 • posiadających miejsce zamieszkania na obszarze LGD;
 • posiadających aktualny Unijny Certyfikat Covid.

Czas trwania projektu: od marca 2022 do maja 2023 r.

Dla Uczestników oferujemy:

 • warsztaty na obszarach każdej LGD, zajęcia związane z przedsiębiorczością,  umiejętność wykorzystania zasobów lokalnych, prawo i przepisy UE oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajęcia w zakresie umiejętności finansowania projektów unijnych, warsztaty obsługi programów komputerowych;
 • udział w tworzeniu aplikacji Akademii oraz jej modyfikacji.

W ramach projektu planujemy atrakcje:

 • warsztaty kowalstwa artystycznego w Kuźni Zoriabresk w Koszęcinie,
 • warsztaty tradycyjnej kuchni śląskiej z poczęstunkiem w Karczmie w Koszwicach,
 • wyjazd do Litewskiego Partnera projektu: Kauno Rajono Vietos Veiklos Grupė- Litwa, przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie - koszty pokrywa organizator wyjazdu,
 • zwiedzanie i próbowanie produktów lokalnych,
 • zwiedzanie Zamku w Toszku i wiele innych.

Proces rekrutacji uczestników prowadzi biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin, mail: biuro@lesnakrainalgd.pl.

Zgłoszenia kart wraz z wymaganymi załącznikami (o których mowa w regulaminie) można dokonywać w terminie od 14.02.2022 r. do 25.02.2022 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres LGD, a także mailowo na  biuro@lesnakrainalgd.pl (podpisane skany). W przypadku zgłoszeń wysłanych mailowo należy obowiązkowo dostarczyć oryginał dokumentów pocztą do 7 dni od daty zgłoszenia (liczy się data wpływu do LGD). Niedostarczenie oryginału w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.

Osoba do kontaktu: Magdalena Morcinek tel.: 731 703 031. Decyduje data zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału!!!

Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Akademia promocji Leader - Ty”

Zał. nr 1 do regulaminu

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w projekcie „ Akademia promocji Leader – TY”