Ogłoszenie naboru 04/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 04/2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Termin składania wniosków: od 3 do 16 listopada 2022 r.

Zakres tematyczny: P. 2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej

Odpowiadający:

  • §2 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.)- zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zakres ten realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (dalej „LSR”) przez:

Cel ogólny nr 2: Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne.

Cel szczegółowy nr 2.2: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

Przedsięwzięcie nr 2.2.2: Zachowanie tożsamości lokalnej.

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości:

  • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
  • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646);
  • do 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390), pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 500 tys. zł. na jednego beneficjenta. Limit nie dotyczy jednostki sektora finansów publicznych.

Limit środków dostępnych w naborze: 34 154,28 EUR / 136 617,12 PLN

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 04/2022 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 04/2022 - Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 04/2022 - Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej ARiMR Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Dodatkowe załączniki:

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku

Dodatkowe dokumenty składane  do LGD