Informacja w sprawie braku zgłoszenia przez inny pomiot niż LGD zamiaru realizacji operacji własnej

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" informuje:

W dniu 10 października 2022 roku na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl LGD zamieściło komunikat o zamiarze realizacji operacji własnej z zakresu przedsięwzięcia 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

We wskazanym okresie tj. 10.10.2022 r. – 10.11.2022 r. określonym w komunikacie o zamiarze realizacji operacji własnej 02/2022/OW do LGD nie zgłosił się żaden podmiot z zamiarem realizacji operacji własnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o RLKS LGD opracowuje obecnie wniosek dla operacji we wskazanym zakresie i po wyborze operacji przez Radę LGD i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przystąpi do jego realizacji.