PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

Skuteczna komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym
w osiąganiu założonych efektów. Głównym warunkiem komunikacji jest jej obustronność, a więc komunikacja na linii LGD – społeczności lokalne – LGD. Takie podejście  pozwala na pozyskiwanie informacji zwrotnej i służy transparentności działań LGD, co jest niezwykle ważne w budowaniu zaufania do LGD, która w swej działalności korzysta ze środków publicznych.  Na działania związane z aktywizacją zostanie przeznaczona kwota 628 tys. zł.

Celem głównym planu komunikacji jest wspieranie realizacji celów określonych w LSR przez zachęcanie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczaniu informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki europejskie, motywowanie projektodawców
i edukowanie w obszarze właściwej realizacji projektów, kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji LSR oraz upowszechnianie efektów wykorzystywania budżetu LSR.

Cel główny Planu komunikacji osiągany będzie poprzez realizację celów szczegółowych. Pozwolą one na zdefiniowanie i dobór odpowiednich narzędzi komunikacji, kluczowych wskaźników, umożliwiających dokładniejszą analizę efektów prowadzonej polityki informacyjnej oraz zapewnienie synergii i spójności działań poszczególnych instytucji zaangażowanych w proces informowania i promocji. Zostały one sformułowane po analizie potrzeb
i oczekiwań beneficjentów wskazanych w ankietach oraz na konsultacjach społecznych przeprowadzanych przez LGD.

 • stworzenie spójnego, przejrzystego, jednolitego i pozytywnego wizerunku LGD,
 • wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR, oraz w procesie realizacji projektów przez profesjonalną informację i pomoc w rozliczaniu projektów,
 • informowanie o stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, w tym o stopniu realizacji założonych wskaźników,
 • bieżące informowanie o ewentualnych zmianach w LSR oraz w kryteriach oceny projektów,
 • popularyzowanie, prezentacja oraz promocja sukcesów i efektów poprzez informowanie mieszkańców obszaru o już zrealizowanych w ramach Strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji,
 • utrwalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej LGD.

Grupy docelowe

Grupy docelowe planu komunikacji zostały zidentyfikowane na podstawie przyjętych celów: ogólnego
i szczegółowych, opisanych powyżej.

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące promocji LSR będą kierowane do trzech podstawowych grup:

 • społeczność lokalna,
 • beneficjentów (projektodawców),
 • potencjalnych beneficjentów (potencjalnych projektodawców).

Ponadto działania komunikacyjne adresowane będą również do:

 • mediów,
 • członków Stowarzyszenia,
 • koordynatorów gminnych,

Media kształtują bardzo silnie wizerunek LGD wśród wszystkich grup docelowych Planu komunikacji. Jednocześnie, są istotną grupą będącą zarówno odbiorcą działań informacyjnych i promocyjnych oraz szkoleniowych, jak również same inspirują proces komunikacji w środkach masowego przekazu.

Koordynatorzy gminni są istotną grupą docelową działań informacyjnych i promocyjnych. Grupa ta stanowi nie tylko odbiorcę działań określonych w LSR, ale również aktywnie uczestniczy w procesie informowania o strategii oraz jego promowania. Ze względu na rolę jaką spełniają w gminach, stanowią istotny kanał informacyjny docierający zarówno do potencjalnych beneficjentów, jak i do społeczności lokalnej.

Członkowie Stowarzyszenia powinni być świadomi możliwości i korzyści wynikających z finansowego wsparcia LSR, którzy poprzez publiczne wypowiedzi mogą mieć istotny wpływ na postrzeganie i wizerunek LGD.

W szczególny sposób zakłada się dotarcie do przedstawicieli grup defaworyzwanych określonych w LSR chcąc ich aktywizować i zachęcić do angażowania się w realizację Strategii:

 • młodzież – planuję się wykorzystać portal społecznościowy (facebook), który jest obecnie jednym
  z podstawowych źródeł komunikacji się młodzieży,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – planuje się dotrzeć do grupy poprzez artykułu w prasie, informacje na stronach internetowych Urzędów, biuletyn „Wieści z Leśnej Krainy” oraz komunikację elektroniczną.

Każdą z grup docelowych charakteryzuje inna specyfika funkcjonowania, w związku z czym ich potrzeby w zakresie przekazu komunikacyjnego są różne. Z tego względu LGD będzie dostosowywać treści przekazu i jego formy do wszystkich w/w grup, w sposób umożliwiający uzyskanie optymalnej i skutecznej komunikacji, zapewniającej realizację wszystkich przyjętych celów działań informacyjno-promocyjnych określonych w niniejszym Planie komunikacji.

Planowane działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe

 1. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej
 2. Organizowanie i prowadzenie, spotkań informacyjno – promocyjnych, seminariów, dni otwartych, udział
  w tego typu imprezach, udział w targach oraz uczestnictwo w innych podobnych wydarzeniach, których celem jest przede wszystkim zapoznanie potencjalnych beneficjentów z możliwościami jakie stwarza LSR;
 3. Opracowywanie, publikacja i dystrybucja materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych;
 4. Informowanie beneficjentów o planowanych terminach ogłaszanych konkursów;
 5. Organizacja szkoleń i wydarzeń promocyjnych..

Wszystkie wskazane wyżej działania winny odbywać się z zachowaniem zasad jednolitej wizualizacji
i identyfikacji przypisanej PROW, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze Znaku.

Wskaźniki

Stan na dzień 12 stycznia 2024r.