Dodatkowe środki na nabory wniosków

Z radością informujemy, że 20 października 2021r. podpisaliśmy aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR. Nasz budżet na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” wzrósł o 1 222 000 euro i wynosi obecnie 5 439 500 euro! Dodatkowe środki zostały przeznaczone na podejmowanie działalności gospodarczej oraz działania infrastrukturalne, w związku z tym do końca 2023 r. zostaną ogłoszone następujące konkursy:

- P. 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej;

- P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

- P.3.2.3 Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu już istniejących;

- P.3.2.2 Wspieranie aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR (przygotowanie koncepcji Smart Village).

Więcej informacji w harmonogramie naborów na naszej stronie internetowej.