Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie:

1.            adres: 42-286 Koszęcin, ul. Szkolna 13

2.           wpisane do Rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie – XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000248865

3.            REGON: 240303298

4.            NIP: 5751887940

5.            34 373 52 95

6.            E-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji podpisanej umowy;

b) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności z tytułu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności;

c) w celu zatrudnienia pracowników;

d) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;

e) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umów oraz po zakończeniu umów związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.