Informacja

Informujemy, że w związku z osiągniętym poziomem wskaźników w ramach przedsięwzięć:

- P.2.1.1.  Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej;

- P.3.2.1. Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych;

- P.3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu już istniejących;

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” nie ogłosi już naborów w drugim półroczu 2018r.

Dowiedz się więcej

Zgłoszenia na wizytę studyjną i śniadanie biznesowe

Informujemy, że w formularzu zgłoszeniowym zarówno na wizytę studyjną jak i śniadanie biznesowe zauważono błędny adres e-mail do przesyłania zgłoszeń. Obecnie na stronie znajdują się już poprawione wersje plików. Osoby, które już wysyłały zgłoszenia prosimy o sprawdzenie, czy formularz przesłano na poprawny adres e-mail.

Zapytanie ofertowe 01/2018

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie Kompleksowej usługi badania ewaluacyjnego mid-term Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy z pozostałymi załącznikami. Oferty można przesłać do dnia 26.11.2018 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie 01/2018

Formularz ofertowy

Zał. 2, 3

Zał. 4, 5, 6

Bezpłatne szkolenie i staż na pracownika administracyjno-biurowego i kierowcę kat. C+KWP+ADR!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska" współfinansowanym ze środków UE, w ramach którego zorganizowane jest bezpłatne szkolenie na kierowcę zawodowego w zakresie przewozu rzeczy (Prawo jazdy kat. C, KWP, kurs ADR) oraz dla kobiet bezpłatne szkolenie na pracownika administracyjno-biurowego. Szkolenia poprzedzają udział w stażu. W ramach projektu uczestnicy mają również możliwość BEZPŁATNEGO skorzystania z usługi doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Po szkoleniu dla uczestników zapewnione będą 3-miesięczne płatne staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie.

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 16 listopada 2018 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego zostaną rozpatrzone protesty dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 07/2018.

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 23 października 2018 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 06/2018, 07/2018 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Spotkanie informacyjne dla poddziałania 9.1.4 i 9.2.4

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku oraz Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego i Urząd Miejski w Rybniku zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Lokalne Strategie Rozwoju wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy UE na rzecz:

- rozwoju usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi /z niepełnosprawnością świadczonych w miejscu ich zamieszkania, zwiększające ich mobilność, autonomię i bezpieczeństwo;

- wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej;

- rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego (mieszkań chronionych, treningowych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych);

- aktywnej integracji i rozwoju potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych poprzez samopomoc, wolontariat, działania prozatrudnieniowe i edukacje.

Dowiedz się więcej