KONTAKT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B). Przewidywane wyniki operacji: Realizacji Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.


Aktualności

13.07.2016

Spotkanie Kierowników Osrodków Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wraz z gminami członkami będzie się ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPOWSL poddziałanie 9.1.5 Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy Wójtów oraz/lub Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej na spotkanie robocze w sprawie zakresu wnioskowanej aplikacji oraz możliwych działań.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 lipca br. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16– sala posiedzeń Rady Gminy/parter.

 

01.07.2016

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego oraz numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska".
Nowy numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Tworogu
nr 12 8466 0002 0000 5630 2000 0001
 
Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat składek członkowskich.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
 
30.06.2016

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 1 lipca 2016r., ze względu na zmianę siedziby, Biuro LGD będzie nieczynne.
Pracownicy biura pozostają w tym dniu do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
Agata Reich-Burek: 791 584 307
Katarzyna Ochman-Sozańska: 791 584 308
 
Od dnia 04.07.2016r. zapraszamy do naszego nowego biura na ul. Leśnej 2 w Koszęcinie. 
 
30.06.2016

Szkolenie dla dla Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia

W dniu 29 czerwca 2016r. w Ratuszu w Pyskowicach odbyło się Szkolenie dla Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Leśna Kraina Górnego Śląska”:

„Podstawy prawne funkcjonowania LGD oraz metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020”

Celem szkolenia było wyposażenie członków organu decyzyjnego w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, w ramach LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami podejścia LEADER (RLKS). Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami oceny na każdym z istotnych etapów oceny: ocena wstępna, ocena zgodności z LSR, ocena zgodności z Programem oraz wybór operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.
 
29.06.2016

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w biurze LGD

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy - Specjalista ds. monitoringu, kontroli i ewaluacji wybrany został Pan Michał Marciniak.